Działamy Razem 3

Członkowie Stowarzyszenia “ALIA” biorą udział w projekcie “Działamy Razem 3″

Na temat projektu

Projekt Działamy razem 3 powstał na kanwie poprzednich przedsięwzięć Stowarzyszenia Instytut Zachodni o podobnej nazwie, a mianowicie: Działamy Razem 2 oraz Działamy razem wielkopolskie instytucje ekonomii społecznej na rzecz porozumienia. Obie wcześniejsze edycje projektu zakończyły się sukcesem, a owocem tych działań stało się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między organizacjami biorącymi udział w przedsięwzięciu (11 czerwca 2010 oraz 13 stycznia 2012 roku). Po zakończeniu obu działań okazało się, iż wśród podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce nadal występuje zapotrzebowanie na pewne aktywności. Chcąc dostosować ofertę do zmieniających się wciąż realiów funkcjonowania III sektora, a co za tym idzie  powstawania u NGO nowych potrzeb, zrodził się pomysł podjęcia kontynuacji raz zaczętego dzieła. Tak powstała idea powołania Działamy razem 3.

Motywacją do rozpoczęcia III edycji był także fakt, iż organizacje pozarządowe działające w obszarze ekonomii społecznej wciąż nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, mimo stosunkowo szybkiego rozwoju III sektora oraz występowania dużego zapotrzebowania społecznego na ich usługi. Nadal mają one szereg potrzeb, na które nie zawsze mogą przeznaczyć środki finansowe (gdyż np. takimi po prostu nie dysponują). NGO odczuwają brak: profesjonalnych szkoleń z określonych dziedzin, wsparcia doradczego czy usługowego, wykorzystania rozwiniętych narzędzi promocji.

Projekt zakłada wsparcie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcjonowania 50 podmiotów ekonomii społecznej organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, towarzystw) województwa wielkopolskiego. Organizacjom uczestniczącym w projekcie zaoferowano szeroki wachlarz działań. W działaniach, szkoleniach, warsztatach i targach uczestniczą także członkowie Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka Alia z Antoniewa: Kamila Drzewosz, Lidia Wróbel, Barbara Drewicz, Iwona Sobczak i Antoni Kasica.