O Nas

Dlaczego ALIA?

Logo ALIAALIA – bo pod takim skrótem najczęściej się pojawiamy tłumaczymy z języka łacińskiego. Oznacza to inną drogą, inaczej, w inny sposób. Takie właśnie założenie leżało u podstaw tworzenia Towarzystwa. Chcieliśmy i nadal chcemy rozwijać nowe sposoby wsparcia dla rodzin a w szczególności najmłodszych jej członków czyli dzieci.

Cele działalności

Celem działań Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka “Alia” jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających:
  • niesieniu pomocy w usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne,
  • udzielaniu pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją,
  • wspieraniu działań w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo,
  • gromadzeniu środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania i rozwoju działalności statutowej;
 2. Upowszechnianie wzorców i postaw akceptowanych społecznie
 3. Przyczynianie się do ograniczenia rozmiarów zaburzeń w rodzinach zagrożonych, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 4. Pomoc w pokonywaniu barier społecznych; działalność oświatowa, edukacyjna i zdrowotna.
 5. Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji rodzin znajdujących się w trudnej (kryzysowej) sytuacji ekonomicznej i socjalnej.
 6. Wczesna profilaktyka złego przystosowania społecznego.
 7. Koordynacja działań różnych instytucji na rzecz środowiska, oddziaływanie na społeczność lokalną.

Zadania

Praktyczna realizacja programu “edukacja dla społeczeństwa” przez działanie na rzecz innych, tu: dzieci defaworyzowanych, izolowanych i zagrożonych w rozwoju. Zadaniem jest objęcie opieką dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, w trudnej sytuacji ekonomicznej, z rodzin problemowych i źle funkcjonujących społecznie oraz przeciwdziałanie izolacji dzieci z rodzin zagrożonych bezrobociem.

Ważnym segmentem działania, możliwym do wykorzystania w różnym zakresie, jest stopniowe włączanie w realizację wybranych jego etapów, grupy młodzieży wolontariuszy.